Drukuj

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księgach wieczystych Nr RA1S/00011623/8 i RA1S/00008361/9 oznaczoną numerami działek nr 5699/5 i 5699/15 o łącznej powierzchni 1080 m2 – cena wywoławcza 40 000,00 zł.(brutto)

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 10:00.

Zobacz działki na mapie: Portal Mapowy Gminy Szydłowiec.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Nabywca w oparciu o otrzymaną mapę i opis ustala granice nieruchomości na własny koszt.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne – napowietrzna linia energetyczna 15 kV, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szydłowcu.
Z informacji uzyskanej z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna wynika, że:

 1. Odległość pionowa przy skrzyżowaniu przewodów linii 15 kV od projektowanego budynku winna wynosić:
  a) od każdej łatwo zapalnej, łatwo dostępnej części budynku – 5,1 m,
  b) podłogi, tarasu, balkonu, galeryjki itp. przeznaczonych na pobyt ludzi – 5,1 m,
  c) od każdej trudno zapalnej i trudno dostępnej części budynku – 3,6 m.
 2. Odległość pozioma przewodów linii 15 kV przy zbliżeniu od projektowanego budynku winna wynosić:
  a) od każdej trudno dostępnej części budynku oraz od krawędzi dachu – 2,0 m,
  b) od każdej łatwo dostępnej części budynku – 3,0 m.
 3. Na linii 15 kV zgodnie z normą przy skrzyżowaniu linii z budynkiem lub ogrodzeniem podwórza winno być wykonane obostrzenie 2-go stopnia lub obostrzenie 1-go stopnia przy zbliżeniu linii do budynku.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Na zbycie w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone : I w dniu 31 lipca 2014 r., II w dniu 16 września 2014 r, III w dniu
15 stycznia 2016 r, IV w dniu 22 kwietnia 2016 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. (48) 617 86 57.

FaLang translation system by Faboba