Drodzy Mieszkańcy, przedkładając Państwu po raz kolejny skondensowane sprawozdanie z działalności Burmistrza Szydłowca, na początku składam serdeczne podziękowania za udane powitanie Nowego Roku na naszym Rynku Wielkim. Dziękuję za liczne przybycie, moc życzeń i wspólną zabawę.

Przed nami rok 2017, który dla wszystkich samorządów, również dla nas, będzie rokiem przełomowym, bowiem w najbliższym czasie na dobre ruszy nowa perspektywa unijna. Dołożymy wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych na zaplanowane zadania inwestycyjne. Jesteśmy dobrze przygotowani do aplikowania o dotacje. Mamy opracowane dokumenty strategiczne takie jak: „Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2023”, „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”, „Gminny Program Ochrony Środowiska” czy też „Strategia Rozwoju Gminy Szydłowiec”, które są niezbędne w procesie wnioskowania o dofinansowanie gminnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przygotowanie w/w dokumentów to czasochłonne zadania, składające się z kilku etapów, których realizacja zajęła nam kilka miesięcy i uwzględniała m.in. konsultacje społeczne, za udział w których serdecznie Państwu dziękuję. 

Mamy szczegółowo przygotowany plan działań na rok bieżący, to w jaki stopniu zostanie on zrealizowany w dużej mierze zależy od ilości pozyskanych dotacji. Niemniej Budżet Gminy Szydłowiec na rok 2017 zakłada 89 różnych inwestycji min.: drogowych, kanalizacyjnych, modernizujących placówki oświatowe, czy też poszerzających zasób obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2017 r. zamyka się kwotą 67.760.068 zł, w tym wydatki inwestycyjne to kwota 6.545.503 zł.

W roku bieżącym będziemy kontynuować realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, którego wartość wynosi 287.970 zł (planowana 300.000 zł). Zaplanowane przedsięwzięcia to m.in.: budowa altany dla mieszkańców Szydłówka, modernizacja boiska do gry w piłkę nożną przy PSP w Wysokiej, budowa chodnika w Jankowicach, wykonanie dokumentacji projektowych, a także zagospodarowanie gminnego placu zabaw w miejscowości Barak.

Analogicznie do lat poprzednich w roku 2017, zaplanowaliśmy również realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 303.434 zł. Zaplanowane przedsięwzięcia to m.in.: doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola oraz urządzenie tam siłowni zewnętrznej, modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzycach, wykonanie projektu zagospodarowania działki w Omięcinie – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Chustkach, instalacja i modernizacja oświetlenia ulicznego w Zdziechowie, budowa linii oświetleniowej w Zastroniu i Woli Korzeniowej, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ciechostowice, Łazy, Rybianka i Jankowice. A to tylko część zadań zaplanowanych w naszych sołectwach. Warto podkreślić, że wyodrębniony Fundusz Sołecki, realizujemy konsekwentnie, czego dowodem jest jego wykonanie na poziomie 97,31 % w roku 2015.

Było to najwyższe wykonanie od kiedy funkcjonuje FS w naszej gminie, czyli od 2010 r. W 2016 r. zakupiliśmy działkę na potrzeby Sołectwa Barak, a w tym roku planujemy zakupić kolejne działki dla sołectw Krzcięcin i Świerczek.

Realizujemy również inwestycje, z których korzyści czerpią indywidualni mieszkańcy. Zrealizowaliśmy projekt, który pozwolił na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na 56 gospodarstwach domowych, a także złożyliśmy wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jeżeli chodzi o plany strategiczne na rok bieżący to jest to oczywiście modernizacja szydłowieckiego zalewu. Obecnie jesteśmy po pozytywnej ocenie formalnej naszego wniosku o dofinansowanie zadania „Oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie terenów zielonych, w tym wykonanie alejek, pola namiotowego, plaży i mola”. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu. Poza tym w planach jest także remont jazzu (tamy) oraz wybudowanie amfiteatru. Zadania te zostaną wykonane w I etapie tego przedsięwzięcia. W następnym etapie będziemy realizować inwestycje dotyczące infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, która powstanie na terenach przy zalewie. Rozpoczęcie prac przy modernizacji zalewu nastąpi w I połowie 2017 r. Mamy również przygotowany wniosek o dofinansowanie II etapu modernizacji zalewu, którego nabór kończy się 15 marca 2017 r.

Kolejnym ważnym zadaniem, które stopniowo realizujemy, jest powiększanie gminnych terenów w dzielnicy przemysłowej, gdzie regulujemy własności, zamieniamy się nieruchomościami, komunalizujemy grunty oraz bierzemy udział w procesie scalania tych gruntów. Ponadto, zebraliśmy oświadczenia od właścicieli działek, co do chęci ich zbycia w momencie pojawienia się inwestora. Czynimy starania, aby w momencie uruchomienia trasy S-7 nasza gmina miała kompletną i atrakcyjną ofertę dla inwestorów. W tym celu m.in. podjęliśmy współpracę z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, współpracujemy także ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Starachowicach.

Wspieramy mieszkańców i przedsiębiorców. Wspólnie z Radą Miejską wypracowaliśmy projekt uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na naszym terenie i tworzących nowe miejsca pracy. Już przy inwestycji skutkującej zatrudnieniem 3 osób dajemy roczne zwolnienie z podatku od nieruchomości. Zakres zwolnień jest stopniowo zwiększany, aż do 5 lat przy zatrudnieniu 72 osób. Obniżyliśmy dla przedsiębiorców opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych o 16%, inwestujemy w infrastrukturę drogową prowadzącą do lokalnych zakładów pracy. Wspólnie z Radą Miejską wypracowaliśmy także stanowisko uznające „Piaskowiec Szydłowiecki”, jako produkt o szczególnym znaczeniu dla regionu. Stosujemy indywidualne zwolnienia z podatku w przypadku przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej, pomagamy w każdej sprawie, która leży w naszych kompetencjach. Cieszy mnie bardzo rozwój działających na terenie Szydłowca zakładów pracy m.in. TrendGlass-Huty Szkła, która sukcesywnie się rozbudowuje i już w 2017r., deklaruje zwiększenie zatrudnienia o kolejne 100 osób.

Realizujemy program lojalnościowy "Mieszkasz w Szydłowcu - Kupujesz w Szydłowcu". Mieszkańcy w ramach tego programu otrzymują kartę, uprawniającą do zniżek w punktach usługowych na terenie miasta i gminy, które przystąpiły do programu. Kartę może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta i gminy. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do odbioru kart, które wydawane są bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu pok. nr 11.

Poza tym zrealizowaliśmy bądź jesteśmy w takcie realizacji wielu znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Mamy przygotowaną dokumentację na budowę budynku klubowego na stadionie "Szydłowianki".

W połowie 2017r. do użytku zostaną oddane nowe mieszkania socjalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Piaskowej. Przygotowaliśmy dokumentację na budowę nowej siedziby przedszkola przy ul. Wschodniej, mamy w budżecie zarezerwowane środki na opracowanie dokumentacji na rozbudowę przedszkola przy ul. Staszica. Przygotowaliśmy dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego i wymiany na ledowe. Przygotowujemy dokumentację na zagospodarowanie placu Marii Konopnickiej oraz na modernizację Warsztatów Terapii Zajęciowej. Trwają prace nad dokumentacjami dotyczącymi inwestycji kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.

Sukcesywnie modernizujemy gminne placówki oświatowe. Remontujemy drogi, chodniki i parkingi, podejmujemy równolegle wiele zadań inwestycyjnych, które możecie Państwo obserwować na co dzień.

Kontynuujemy działania prorodzinne. Już kolejny rok samorząd wypłaca gminne becikowe, do którego dodajemy body z napisem „I love Szydłowiec” dla naszych najmłodszych mieszkańców. Z powodzeniem funkcjonuje „Żłobek Miejski”, pierwsza tego typu placówka w naszej gminie. Zostały także zmienione zasady wypłat stypendiów socjalnych, które teraz są korzystniejsze dla pobierających to świadczenie. Dla osób najuboższych utworzona została jadłodajnia.

W celu umożliwienia mieszkańcom spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących zasób Gminy Szydłowiec, wprowadziłem możliwość odpracowania długu.

W celu ożywienia ruchu turystycznego powołałem Zespół ds. Rozwoju Turystyki. Zespół ten przygotowuje stosowne projekty, które pozwolą w pełni wykorzystać wszystkie atuty turystyczne gminy Szydłowiec. Podstawowym celem działań Zespołu jest uzyskanie zauważalnego i trwałego zwiększenia ruchu turystycznego. Zespół ten skoordynuje działania ukierunkowane na obsługę ruchu turystycznego tak, aby były one bardziej efektywne i jednocześnie atrakcyjne dla naszych gości. Rozwój turystyki to nasza szansa na zwiększenie obrotów na lokalnym rynku handlu i usług. Staramy się dotrzeć z informacją o naszej gminie do jak najszerszego grona odbiorców. W tym celu przygotowany został spot reklamowy. Gmina Szydłowiec brała udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Nadarzynie, a także miała swoje stoisko na 7 Forum Rozwoju Mazowsza. Za pośrednictwem Polskiego Radia w sobotę, 26 listopada wiele osób z kraju i świata mogło dowiedzieć się ciekawych informacji i usłyszeć zaproszenie do Szydłowca, które popłynęło z anteny Programu 1 PR. Kilkugodzinną audycję zatytułowaną „Jedyne takie miejsce” nadawano na żywo z szydłowieckiego zamku. Szydłowiec odwiedziła także ekipa podróżniczego programu popularyzującego wiedzę o Polsce, emitowanego w TVP1, a zatytułowanego "Zakochaj się w Polsce". Gmina ma oficjalne profile na portalach społecznościowych:

Zależy mi także na ułatwieniu mieszkańcom, komunikowania się z Urzędem Miejskim, dlatego udostępniliśmy możliwość korzystania z mobilnej aplikacji "Alertownik", dzięki której można zgłaszać problemy napotkane w naszej przestrzeni publicznej, takie jak np. wywrócony znak drogowy, a następnie obserwować, co dzieje się z tym zgłoszeniem. Każda wysłana za pośrednictwem alertownika interwencja trafia bezpośrednio do jednostki obsługującej dany problem i jest przez nią załatwiona. Ponadto wprowadziłem gminny tel. alarmowy 600-223-615, a obecnie pracuję nad wdrożeniem usługi teleopieki 70plus. Jest to system alarmowania przeznaczony dla osób starszych, samotnych, dzięki któremu za pomocą jednego przycisku na opasce na nadgarstku będzie można wezwać pomoc - pogotowie lub wskazaną najbliższą osobę.

Minęły 2 lata od momentu, kiedy dzięki Państwa głosom zostałem Burmistrzem Szydłowca. Ten czas był dla mnie bardzo intensywny, związany z wieloma zmianami, a także wyzwaniami, z jakimi przyszło mi się zmierzyć. To czas, w którym pracowałem na rzecz rozwoju naszej gminy, podejmowałem ważne decyzje, m.in. te dotyczące inwestowania w gminną infrastrukturę, zarówno w mieście jak i w sołectwach, ale to również czas wielu działań prospołecznych, zachęcających mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu naszej lokalnej społeczności. Aby dać mieszkańcom możliwość bezpośredniego wpływu, na to jakie zadania inwestycyjne są realizowane na terenie naszej gminy, po raz pierwszy w historii szydłowieckiego samorządu wprowadziłem budżet obywatelski. Wielokrotnie organizowałem otwarte spotkania z mieszkańcami, w czasie których chętnie słuchałem Państwa opinii i oczekiwań. Planuję organizację kolejnych. Serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do aktywnego udziału zarówno w spotkaniach konsultacyjnych, jak również w wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych i sportowych, które organizujemy na terenie naszej gminy.

Życzę Państwu, aby ten nowy 2017 rok był czasem pełnym radości, zgody, szacunku i zrozumienia, obfitował w trafne decyzje i pozytywne wydarzenia oraz przyniósł realizację planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew

Płatności bezgotówkowe

Sport

Rozgrywki sportowe - grali w kosza i tenisa

3 sierpnia odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Szydłowca. W turnieju zwyciężył...

Więcej...
Na kortach o puchar Burmistrza

Zapraszamy do udziału w rywalizacji sportowej. 3 sierpnia (sobota) od godz. 9.00 na kortach przy...

Więcej...
IX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OSP O PUCHAR BURMISTRZA

W niedzielę 07.07.2019 r. na Orliku w Majdowie odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych...

Więcej...

Edukacja

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU SZKOŁY

"Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą...

Więcej...
obchody w Wysokiej Uroczystości rocznicowe w Wysokiej

28 maja br., w 75 rocznicę wydarzeń w Wysokiej koło Szydłowca odbyły się uroczystości rocznicowe...

Więcej...
Wędrówki regionalneWędrówki Regionalne po Ziemi Szydłowieckiej – ostatnia odsłona…

15 maja br. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi...

Więcej...
dzień matemtykiDzień matematyki w PSP w Sadku

Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki....

Więcej...

Kultura

Festiwal muzyki disco- polo

14 lipca na stadionie Szydłowianki Szydłowiec odbył się 8 Pomidzi Hit Festiwal. Zabawa trwała do...

Więcej...
Rock Beer Fest

Sezon imprez plenerowych w Szydłowcu w tym roku jest wyjątkowo obfity. Mocno rockowy wieczór...

Więcej...
Radomskie Stowarzyszenie Pokoleń na zamku w Szydłowcu

16 czerwca w sali kominkowej szydłowieckiego zamku spotkali się na tradycyjnym, corocznym...

Więcej...
Festiwal Rock Beer Fest

30 czerwca br. nad zalewem w Szydłowcu, pod patronatem Burmistrza Szydłowca odbędzie się...

Więcej...