Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu przy ul. Partyzantów, oznaczonych numerami działek: 5772/4 i 5772/5.
  • we wsi Rybianka gmina Szydłowiec, oznaczonej numer działki 177/1.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
i Inwestycji, tel. 48 617-86-57.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu przy ul. Mickiewicza, oznaczonej numer działki 5522/2
  • we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec, oznaczonych numerami działek 188/7, 188/8, 188/9 i 188/11.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617-86-57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.

Do sprzedaży przeznacza się działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi oznaczoną nr 4512/1 o pow. 0,2331 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 237 600,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 13:00.

Zobacz działkę na mapie: geoportal.gov.pl.

Read more

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu, która zgodnie z ustaleniami studium leży na terenach oznaczonych symbolem SR – strefa zagospodarowania dla funkcji średnio intensywnego rolnictwa

Do sprzedaży przeznacza się działki:

  • nr 858 i 3727 o łącznej powierzchni 0,1448 ha – cena wywoławcza 13 500,00 zł. Uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00003330/8.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 12:00.

Działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. leżą na terenach oznaczonych symbolem SR – strefa zagospodarowania dla funkcji średnio intensywnego rolnictwa.

Zobacz działki na mapie: geoportal.gov.pl.

Read more

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy ul. Partyzantów.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00014550/6 oznaczone numerami działek:

  • nr 5772/11 o powierzchni 1209 m2 – cena wywoławcza 82 000,00 zł.
  • nr 5772/12 o powierzchni 1199 m2 – cena wywoławcza 78 000,00 zł.

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 11:00.

Zobacz działki na mapie: Portal Mapowy Gminy Szydłowiec.

Read more