Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szydłowiec, oznaczonych numerami działek 858 i 3727 o łącznej powierzchni 0,1448 ha położonych w Szydłowcu.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica oznaczonej numerem działki 5757/40 na rzecz właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5757/33.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Metalowej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, oznaczonej numerem działki 969/14 o powierzchni 1,3225 ha, która położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych we wsi Zdziechów gmina Szydłowiec.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczone numerami działek:

  • nr 188/5 o powierzchni 2085 m2 – cena wywoławcza 28 000,00 zł.
  • nr 188/6 o powierzchni 2091 m2 – cena wywoławcza 28 000,00 zł.
  • nr 188/7 o powierzchni 1834 m2 – cena wywoławcza 18 000,00 zł.
  • nr 188/8 o powierzchni 1884 m2 – cena wywoławcza 19 000,00 zł.
  • nr 188/9 o powierzchni 1808 m2 – cena wywoławcza 18 000,00 zł.
  • nr 188/11 o powierzchni 1726 m2 – cena wywoławcza 20 000,00 zł.

Podane ceny wywoławcza są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 19 lutego 2016 roku roku o godz. 10:00.

Działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działki leżą na terenach rolnych. Dla w/w działek została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie obiektów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, tereny rolne oraz częściowo pod drogę położonych w Szydłowcu przy ul. Narutowicza.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej Nr RA1S/00002415/1:

  • nr 2544/2 i nr 2544/3 o łącznej pow. 0,2288 ha – cena wywoławcza 15 000,00 zł.

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 11:00.

Więcej...