Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu przy ul. Kamiennej, oznaczonej numerami działki 4512/1,
  • w Szydłowcu przy ul. Kościuszki, oznaczonej numerem działki 4342/2,
  • we wsi Korzyce gmina Szydłowiec, oznaczonych numerami działek 12/3 i 310/3,
  • we wsi Wysocko oznaczonej numerem działki 231.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą, położonych w Szydłowcu przy ul. Partyzantów.

Do sprzedaży przeznacza się działki uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00014550/6 oznaczone numerami działek:

  • nr 5772/6 o powierzchni 1385 m2 – cena wywoławcza 95.000,00 zł.
  • nr 5772/7 o powierzchni 1343 m2 – cena wywoławcza 90.000,00 zł.
  • nr 5772/11 o powierzchni 1209 m2 – cena wywoławcza 85.000,00 zł.
  • nr 5772/12 o powierzchni 1199 m2 – cena wywoławcza 80.000,00 zł.

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 29 stycznia 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rybianka gmina Szydłowiec, która zgodnie z ustaleniami studium leży na terenach przeznaczonych pod funkcje osadnictwa wiejskiego

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00032614/5 oznaczoną numerem działki 36/1 o powierzchni 600 m2 – cena wywoławcza 10.000,00 zł. (brutto).

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 29 stycznia 2016 roku o godz. 11:00.

Działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. leży na terenach przeznaczonych pod funkcje osadnictwa wiejskiego.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej i ul. Sobieskiego.

Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księgach wieczystych Nr RA1S/00011623/8 i RA1S/00008361/9 oznaczoną numerami działek nr 5699/5 i 5699/15 o łącznej powierzchni 1080 m2 – cena wywoławcza 45 000,00 zł.(brutto)

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 stycznia 2016 roku o godz. 11:00.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej lokalnej kotłowni położonych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej

Do sprzedaży przeznacza się działki:

  • nr 1244/6 i nr 1244/15 o łącznej pow. 0,1644 ha, uwidocznione w księdze wieczystej Nr RA1S/00032482/0 – cena wywoławcza 106 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 stycznia 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...