BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole położonej w miejscowości Wysocko gmina Szydłowiec

Do sprzedaży przeznacza się działkę nr 231 o pow. 0,8500 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 897 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach przeznaczonych pod funkcję osadnictwa wiejskiego.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec a położonych:

  • w Szydłowcu oznaczonej numerami działki 813;
  • we wsi Świerczek gmina Szydłowiec, oznaczonej numerem działki 367/2.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej.

Do sprzedaży przeznacza się działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi oznaczoną nr 4512/1 o pow. 0,2331 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 297 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 11 marca 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Szydłowiec, oznaczonych numerami działek 858 i 3727 o łącznej powierzchni 0,1448 ha położonych w Szydłowcu.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica oznaczonej numerem działki 5757/40 na rzecz właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5757/33.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.