BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu, która zgodnie z ustaleniami studium leży na terenach oznaczonych symbolem SR – strefa zagospodarowania dla funkcji średnio intensywnego rolnictwa

Do sprzedaży przeznacza się działki:

  • nr 858 i 3727 o łącznej powierzchni 0,1448 ha – cena wywoławcza 15 000,00 zł. Uwidocznione w księdze wieczystej RA1S/00003330/8.


Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00.

Działki położone są na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. leżą na terenach oznaczonych symbolem SR – strefa zagospodarowania dla funkcji średnio intensywnego rolnictwa.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działki położonej we wsi Świerczek gmina Szydłowiec stanowiącej tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Do sprzedaży przeznacza się działkę:

  • nr 367/2 o powierzchni 0,2840 ha – cena wywoławcza 4 000,00 zł. uwidoczniona w księdze wieczystej RA1S/00013344/2.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 11:00.

Działka położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. leży na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu.

Do sprzedaży przeznacza się działkę:

  • nr 813 o powierzchni 1,4070 ha – cena wywoławcza 16 000,00 zł. uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00028588/2.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym symbolem 1.R – tereny rolne oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem 5 ZL – tereny lasów.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem po byłej lokalnej kotłowni położonych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej

Do sprzedaży przeznacza się działki:

  • nr 1244/6 i nr 1244/15 o łącznej pow. 0,1644 ha, uwidocznione w księdze wieczystej Nr RA1S/00032482/0 – cena wywoławcza 79 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 18 marca 2016 roku o godz. 10:00.

Więcej...

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole położonej w miejscowości Wysocko gmina Szydłowiec

Do sprzedaży przeznacza się działkę nr 231 o pow. 0,8500 ha, uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00010488/2 – cena wywoławcza 897 000,00 zł.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00.

Nieruchomość położona jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą Nr 169/XXVIII/2000 z dnia 14.11.2000 r. działka leży na terenach przeznaczonych pod funkcję osadnictwa wiejskiego.

Więcej...